Username:  
Password :  

แบบการประเมินบทบาทครู
e-book คู่มือการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
       การเรียนรู้ตลอดชีวิต         
บทบาทครูในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน
แนวทางการพัฒนา ด้านการช่วยเหลือ สนับสนุนเสริมแรง และการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการในชั้นเรียน
แนวทางการพัฒนาด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
แนวทางการพัฒนาด้านคุณลักษณะของครูผู้สอน
แนวทางการพัฒนาด้านทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
คู่มือโปรแกรมประเมินบทบาทครู
          ผู้จัดทำ          

>>          ผู้จัดทำ          

เวปไซด์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง "รูปแบบการประเมินบทบาทครูในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

วัตถุประสงค์ของการจัดทำ : เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ ต่อผู้นำรูปแบบการประเมินฯ นี้ไปใช้ ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่จะเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อนำไปพัฒนาตนเอง ในการส่งเสริมนักเรียนให้เกิดส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หมายเหตุ :
  • ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษาจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2557
  • และทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2556


ผู้จัดทำ : ฆนธรส ไชยสุต
              นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
              คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
              E-mail : khontaros.ch@gmail.com