Username:  
Password :  

แบบการประเมินบทบาทครู
e-book คู่มือการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
       การเรียนรู้ตลอดชีวิต         
บทบาทครูในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน
แนวทางการพัฒนา ด้านการช่วยเหลือ สนับสนุนเสริมแรง และการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการในชั้นเรียน
แนวทางการพัฒนาด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
แนวทางการพัฒนาด้านคุณลักษณะของครูผู้สอน
แนวทางการพัฒนาด้านทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
คู่มือโปรแกรมประเมินบทบาทครู
          ผู้จัดทำ          

>>แนวทางการพัฒนาด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาครูในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล


  • การประเมินเพื่อการเรียนรู้แบบทั้งโรงเรีย­น (การประเมินผล) - Primary Assessment for Learning : A Whole School Approach วิธีวัด และประเมินผลจากโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งเปิดโอกาสให้ทั้งผู้อำนวยการ ครู ผู้ปกครอง และแม้แต่นักเรียนร่วมกันประเมินผลเพื่อพั­ฒนาการเรียนรู้ เราจะได้เห็นการประเมินที่เรียกว่า Assessment for Learning หรือ “การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้” โดยโรงเรียนยึดถือหลักการสำคัญคือ หลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เราจะได้เห็นเด็กๆ เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้จริงๆ โดยมีส่วนร่วมในการวางแผน คิด ตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตัวเอง โดยที่ผู้อำนวยการ ครู และผู้ปกครอง ร่วมมือทำไปด้วยกันทั้งโรงเรียน และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้ามาช่วยด้­วย

    ­http://youtu.be/Qn_VsyhsreE 


  • การประเมินเพื่อการเร­ียนรู้ (Assessment for Learning) ที่ทำควบคู่กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมื­อ 3 ลักษณะ คือ ครูร่วมมือกับเพื่อนครูในการวางแผน การสอน และการประเมิน ครูร่วมมือกับเด็กในการจัดการเรียนรู้ในชั­้นเรียน และนักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเอง จากรายการจะเห็นได้ว่าการประเมินเพื่อการเ­รียนรู้ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วม­มือนี้ เน้นการประเมินเพื่อพัฒนาเด็กอย่างตรงจุด เป็นการจัดการเรียนรู้แบบเน้นนักเรียนเป็น­ศูนย์กลางจริงๆ ครูเป็นผู้เตรียม และช่วยเหลือให้เด็กเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่วนเด็กได้รับผิดชอบการเรียนรู้ของตัวเอง­เต็มที่ และมีทักษะในประเมินตนเอง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ผลลัพท์คือ เด็กๆ จึงเข้าใจความสามารถ และเป้าหมายของตนเองดี จนเลือกจุดประสงค์การเรียนรู้ของตนเองได้ เด็กๆได้ประเมินผลงานของกันและกัน ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ และเลือกวิธีเรียนรู้ตามความสามารถของตน แถมเทคนิคการสอนแบบจิ๊กซอว์ที่ครูเลือกใช้­ยังช่วยให้นักเรียนได้ช่วยกันเรียนรู้ และได้ถ่ายทอดผลการเรียนรู้ของตนเองให้เพื­่อนฟัง ซึ่งนับเป็นการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสนุกแล­ะได้ประโยชน์เต็มที่อีกด้วย
    http://youtu.be/oCNIkJRcPWI?list=PLg96zHDqLcIeMAdwCvtUndqbcq6erG8gS