Username:  
Password :  

แบบการประเมินบทบาทครู
e-book คู่มือการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
       การเรียนรู้ตลอดชีวิต         
บทบาทครูในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน
แนวทางการพัฒนา ด้านการช่วยเหลือ สนับสนุนเสริมแรง และการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการในชั้นเรียน
แนวทางการพัฒนาด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
แนวทางการพัฒนาด้านคุณลักษณะของครูผู้สอน
แนวทางการพัฒนาด้านทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
คู่มือโปรแกรมประเมินบทบาทครู
          ผู้จัดทำ          

>>บทบาทครูในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

บทบาทครูในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
    หมายถึง พฤติกรรมของครูในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน 5 ด้าน ได้แก่
      1) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
      2) ด้านการช่วยเหลือ สนับสนุน เสริมแรง และการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
      3) ด้านการบริหารจัดการในชั้นเรียน 
      4) ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
      5) ด้านคุณลักษณะของครูผู้สอน

บทบาทครูด้านการจัดการเรียนการสอน

   หมายถึง ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากกลุ่มเพื่อน  บูรณาการเนื้อหาและทักษะที่หลากหลาย ใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน  จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคล  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดฝึกปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้จากแหล่งที่หลากหลาย ให้ความสำคัญกับกระบวนการในการเรียนรู้โดยการสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้มากกว่าการที่ให้ผู้เรียนเป็นเพียงผู้รับการถ่ายทอดความรู้    มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระของการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ ผู้เรียนได้ค้นคว้าและศึกษาเพิ่มเติม

บทบาทครูด้านการช่วยเหลือ สนับสนุน เสริมแรงและจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  หมายถึง ครูมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้  มีการจัดกิจกรรมหรือการสร้างสถานการณ์ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้    แนะนำแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ช่วยชี้แนะแนวทางในการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกทำและฝึกปรับปรุงตนเอง จัดเตรียมสื่อเพื่อสนับสนุนประกอบการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการจัดสภาพห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพ ความสนใจ และความต้องการผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมมือกันเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและกันเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้อธิบายหรือนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ได้ซักถามแสดงความคิดเห็น ผู้สอนให้ความเป็นกันเอง เอาใจใส่ดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง

บทบาทครูด้านการบริหารจัดการในชั้นเรียน
  หมายถึง ครูมีการจัดชั้นเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ให้ความสำคัญกับความแตกต่างและข้อจำกัดของผู้เรียนแต่ละคน  มีการปกครองในชั้นเรียนภายใต้กฎ ระเบียบที่ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันตั้ง  มีการทำโทษตามกฎระเบียบที่ตกลงร่วมกันไว้และส่งเสริมวินัยเชิงบวกในตัวผู้เรียน

บทบาทครูด้านการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
  หมายถึง ครูมีการประเมินผลตามสภาพจริง  ประเมินหลายแหล่ง เช่น ผู้เรียนประเมินตนเอง ประเมินโดยครูผู้สอน เพื่อนนักเรียน

ฯลฯ  แจ้งผลการประเมินเพื่อให้ผู้เรียนนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาตนเอง กำหนดให้การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของผู้เรียน ประเมินการเรียนการสอนทั้งระหว่างเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการประเมินหลังเรียนเพื่อนำผลไปวางแผนพัฒนาในภาคการศึกษาต่อไป

คุณลักษณะครูผู้สอน
  หมายถึง ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   มีความรู้ความสามารถในการสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เห็นความสำคัญของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีเจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้   มีการใช้เทคโนโลยีพัฒนาตนเองและผู้เรียน   รู้จักแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ สามารถแนะนำผู้เรียนได้   เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการเรียนรู้และการใฝ่รู้ เป็นผู้อำนวยความสะดวก ดูแลการเรียนรู้แก่ผู้เรียน   และมีการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำข้อมูลมาประกอบในการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ