Username:  
Password :  

แบบการประเมินบทบาทครู
       การเรียนรู้ตลอดชีวิต         
บทบาทครูในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน
แนวทางการพัฒนา ด้านการช่วยเหลือ สนับสนุนเสริมแรง และการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการในชั้นเรียน
แนวทางการพัฒนาด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
แนวทางการพัฒนาด้านคุณลักษณะของครูผู้สอน
แนวทางการพัฒนาด้านทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
คู่มือโปรแกรมประเมินบทบาทครู
          ผู้จัดทำ          

>>แนวทางการพัฒนา ด้านการช่วยเหลือ สนับสนุนเสริมแรง และการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาครู ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านการช่วยเหลือ สนับสนุนเสริมแรง และการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้